عطف به نامه شماره* ۰۰۶۶۱۴۷* مورخ* *۱۴۰۰/۱۰/۲۲* سندیکای آسانسور و پله برقی ایران مبنی بر احراز تخلف مهر فروشی توسط شرکت فیدار صعود درسا طبق ضوابط پروانه طراحی و مونتاژ آن شرکت به شماره* ۱۴۸۶۹۰* مورخ* ۱۴۰۰/۰۸/۱۱* تعلیق میگردد.*
نوشته تعلیق پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...