استانداری تهران و ضمایم آن در خصوص دستورات اکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیرامون حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی بر وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، جهت آگاهی و.....
نوشته نامه فرمانداری تهران در ارتباط با الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون خدشه به تولید اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...