با موضوع رسیدگی به وضعیت شعبه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته در استان خراسان رضوی* به استناد بند ۲۳ ماده ۴۲ اساسنامه سندیکا :"هیئت مدیره می تواند در صورت دوبار محکومیت هر یک از اعضا در کمیته حل اختلاف سندیکا، یا محکومیت قطعی در مراجع قضایی و حقوقی، عضو خاطی را موقتاً از عضویت در سندیکا به حالت تعلیق در آورد و مراتب را با ارائه مدارک مثبته به اولین جلسه مجمع عمومی گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص لازم الاجراست."
نوشته تعویق زمان برگزاری مجمع سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته شعبه خراسان رضوی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...