احتراما حسب اطلاع واصله از معاون محترم کسب و کار اتاق ایران ....
نوشته انجام تعلیق کارت بازرگانی توسط متقاضی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...