ضریب نفوذ آسانسور در ده سال گذشته رشد زیادی داشته است.
نوشته صنعت آسانسور می تواند جوابگوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...