شرکت تعاونی مسکن امید در نظر دارد پیمانکاری نگهداری و سرویس دوره ای ۶۰ دستگاه آسانسور شیندلر خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نوشته سرویس نگهداری ۶۰ دستگاه آسانسور شیندلر در شهرک امید اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...