مایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته چین (شن جن) در تاریخ ۲۶ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ (۲۱-۱۷ نوامبر ۲۰۲۱) در شهر شن جن برگزار خواهد شد.
نوشته نمایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته چین، آبان ۱۴۰۰ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...