به منظور تسهیل صادرات به کشورهای هدف و لزوم پایش و بروزرسانی ارزش های پایه صادراتی مندرج در پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران و استفاده بهینه از نقطه نظرات و مشورت اعضا و تشکل های اقتصادی فعال در امر صادرات،
نوشته تشکلهای صادراتی در خصوص مصوبه کارگروه تعیین ارزش گمرکی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...