*اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور را از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور ماه 1400 در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره)
نوشته اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...