مدیر محترم امور حقوقی اتاق ایران، به پیوست آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» که در مورد اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها و کلیه واحدهای وابسته لزوم اتباع و اجرا دارد،
نوشته ابلاغ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به تشکلهای وابسته به اتاق ایران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...