*فعالان اقتصادی و کسب و کارها، در شرایط رقابتی قرار دارند و تداوم يفاء پایدار هریک از ایشان، مستلزم مهارت و توانایی ویژه ایشان در فضای رقابت پذیری است. در این میان یکی از بازوهای این سازمان ها که نقش مؤثری در موفقیت های رقابتی سازمان ایفاء می کند، واحدها و دواتر ارتباطی آن است که الزاما کارشناسان و مسئولان این گونه واحدها باید دارای صلاحیت های حرفه ای باشند. بسیارند شرکت های موفق ایرانی که با پشتوانه واحدهای ارتباطی حرفه ای توانسته اند، مسیر بهروزی و سوف خود را به سلامت طی کرده و هم اکنون دارای برندهای برجسته ای هستند.
نوشته آیین نامه سنجش ارزیابی و اعطای کارت عضویت افرادحقیقی در انجمن اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...