نامه شماره 00/5751 مورخ 1400/04/24 فرمانداری تهران در ارتباط با آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جز 4 بند ب ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران از طریق دکمه زیر قابل رویت می باشد.
نوشته حمایت از کالای ایرانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...