دومین نمایشگاه تجارت درون آفریقایی IATF2021 توسط کمیسیون اقتصادی، تجارت، صنعت و معدن اتحادیه آفریقا
نوشته دومین نمایشگاه تجارت درون آفریقاییIATF 2021 اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...