تاق ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب و کار، ضمن اجرای ۱۴ دوره طرح پایش ملی محیط کسب و کار، نسبت به ارائه شاخص های ملی، استانی، فعالیتی و بخشی در این خصوص اقدام نموده
نوشته اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...