توسعه زیرساخت کشاورزی، عمران و نوسازی، توسعه پروژه های* زیربنایی، پروژه های مشاوره ای، ICT ، توسعه زیرساخت در بخشهای حمل و نقل، انرژی و برق از جمله زمینه های اشاره شده در نامه فوق الذکر است.
نوشته دعوت به مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه در سودان جنوبی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...