تصویر نامه شماره 1450/17/د مورخ 1400/02/13 معاونت محترم بین النلل اتاق ایران در خصوص گزارش زمینه های همکاری اقتصادی با جمهوری مالی جهت استحضار تقدیم می گردد.
نوشته گزارش زمینه های همکاری اقتصادی با جمهوری مالی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...