حق بیمه مسئولیت سرنشین آسانسور برای سال 1400 تعدیل یافت
نوشته خدمت بیمه ای اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...