تصویر نامه شماره 8010/1400/8 مورخ 1400/01/16 مدیر کل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با موضوع "تعیین حداقل مزد سال 1400" منظم به بخشنامه شماره 251193 مورخ 1399/12/27 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
نوشته تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...