تصویر نامه 2863 مورخ 1400/01/16 رئیس دفتر محترم معاون اول ریاست جمهوری منضم به مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور (مورخ 1399/11/27) در* بند11
نوشته مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...