در خصوص برنامه جوایز کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا به اقیانوسیه (CACCI)
نوشته تمدید مهلت ارسال مدارک برنامه جوایز CACCI اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...