معرفی و اعلام قوانین، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها، فرآیند ها و رویه ها یی که موجب ایجاد فساد و مشکل و اخلال در روند فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود و همچنین اعلام و ارسال اقدامات را که در جهت پایش قوانین و مقررات انجام شده است.
نوشته معرفی و اعلام قوانین، تصویب نامه*ها، و ….که موجب ایجاد فساد و مشکل و اخلال در روند فعالیت بنگاه*های اقتصادی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...