کان لم یکن نمودن بندهای 1، 5، 6، 8 بخشنامه فوق الذکر، و ابلاغ مهلت*های مقرر در خصوص ورود کالا
نوشته نامه اداره سیاست*ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...