کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد* دوره آموزش پله برقی و پیاده رو متحرک با محور های ذیل برگزار نماید.
نوشته ثبت نام در دوره های آموزش مقدماتی پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک (زمستان ۱۳۹۹) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...