کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد* دوره آموزش الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک با محور های ذیل برگزار نماید.
نوشته ثبت نام در دوره آموزش الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (زمستان۹۹) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...