مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، به عنوان نماینده رسمی سازمان جهانی GS1 در عرصه شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری کالا و خدمات در ایران دارای بزرگترین بانک اطلاعاتی معتبر شامل اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار تأمین کننده کالا و خدمات و بیش از ۴ میلیون قلم کالا به استناد ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/ 200 مورخ 11/ ۰۶ / 1393می باشد.
نوشته ( کد موقعیت مکانی) جهت اعضای اتاق اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...