اولین نشریه الکترونیکی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته با همت کارگروه فرهنگی منتشر گردید.
نوشته اولین نشریه الکترونیکی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...