بازدید هیات مدیره سندیکا، مدیران و نمایندگان برخی شرکت ها از کارگاه های تخصصی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
نوشته کارگاه های تخصصی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...