هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران سی امین نشست رسمی خود را با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین محترم جهت رسیدگی به مسائل پیش رو،
نوشته سی امین جلسه هیات مدیره اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...