نخستین نشریه مجازی تخصصی آسانسور، پله برقی و ایمنی_فراخوان ارسال مقالات تخصصی(تالیف، ترجمه، تدوین)
نوشته فراخوان ارسال مقالات تخصصی(تالیف، ترجمه، تدوین) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...