تغییر عنوان کمیته ماده 76 یا ماده 12 سابق از این به "کمیته حمایت از کسب و کار"
نوشته تغییر عنوان کمیته ماده ۷۶ یا ماده ۱۲ سابق از این به “کمیته حمایت از کسب و کار” اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...