دیدار جمعی از اعضاء هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با رئیس و نائب رئیس اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی.
این جلسه در محل اتحادیه تشکیل گردید و طرفین با اتحاد و همدلی بیشتر بین متولیان صنف و صنعت تاکید داشتند.
نوشته دیدار جمعی از اعضاء هیئت مدیره اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...