بندهای 4 الی 10 مصوبات "چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا- مورخ 01/09/1399"
نوشته بندهای مصوبات “چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا” اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...