پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان - کابل (آذر99)
نوشته نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...