برگزاری پویش "مهر شاد" با هدف تامین تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان اصفهان
نوشته پویش “مهر شاد” با هدف تامین تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان اصفهان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...