درخواست حذف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از متن قراردادها
نوشته ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...