تصمیمات جلسه یکصدوهفتادوهفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 06 / 08 / 1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح فایل پیوست شده جهت اجرا ابلاغ میگردد
نوشته تصمیمات جلسه یکصدوهفتادوهفتم ستاد هماهنگی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...