امکان مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکت*های کوچک و متوسط به صورت تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم
نوشته امکان مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکت*های کوچک و متوسط اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...