31/01/1399 در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه و وصول مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵
نوشته چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه و وصول مالیات عملکرد و ارزش افزوده اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...