با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری این اتاق با وزرات امور اقتصادی و دارایی در راستای شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد و به منظور پیگیری موضوع و طرح آن در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،
نوشته شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...