کارگروه آموزشی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با تدوین برنامه جدید آموزشی، دور جدید کلاس های آموزشی نرم افزار طراحی آسانسور(لیفت دیزاینر/lift Designer) را با رعایت موازین بهداشتی و پروتکل های الزامی از نهم مهر 1399 در محل سندیکا اغاز کرد.
نوشته آغاز دوره های آموزشی نرم افزار طراحی آسانسور(لیفت دیزاینر) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...