مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی« هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثراست.»
نوشته توصیه شماره پنج کمیته حل اختلاف اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...