🔷نشست هم اندیشی هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با نمایندگان مرکز آموزش بازرگانی
نوشته نشست هم اندیشی با نمایندگان مرکز آموزش بازرگانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...