⚖معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری و از موجبات اعلام ابطال معامله صوری از سوی محاکم خواهد بود.⚖
نوشته توصیه شماره پنج کمیته حل اختلاف اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...