سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش بندرعباس، تهران، اصفهان و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران واگذار می نماید.
نوشته سازمان خصوصی سازی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...