قبل از امضاء و تائید هر عقد و یا قراردادی نسبت به احراز هویت اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی اقدام نمائید.
نوشته توصیه شماره یک کمیته حل اختلاف اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...