ایجاب و قبول – قصد و رضا از ارکان عقود و قرارداد ها می باشد. لذا فقدان عمدی و یا سهوی این ارکان ، از موجبات ابطال قرارداد می باشد
نوشته توصیه شماره دو کمیته حل اختلاف اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...