استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله،ضروری میباشد.
نوشته توصیه شماره سه کمیته حل اختلاف اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...