با حضور اعضای هئیت مدیره و بازرسین محترم در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ راس ساعت ۱۷عصر در محل سندیکای ایران تشکیل گردید.
نوشته بیستمین جلسه هئیت مدیره ی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...