برگزاری نمایشگاه تخصصی خدمات فنی و مهندسی انرژی و صنعت ساختمان در افغانستان ( کابل )
نوشته برگزاری نمایشگاه تخصصی در افغانستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...