برای اولین بار دوره آموزشی آمادگی آزمون داوطلبان مدیران و تکنسین های فنی در ساختمان مرکز آموزش بازرگانی استان زنجان
نوشته برای اولین بار دوره آموزشی آمادگی آزمون داوطلبان مدیران و تکنسین های فنی در ساختمان مرکز آموزش بازرگانی استان زنجان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...